Vandaag open van 07u00 tot 12u00 en van 12u45 tot 18u00.

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige commerciële overeenkomsten met BVBA Dema-Shop, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ovenstraat 11 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk  0426.954.705 (hierna ‘Dema-Shop’ genoemd).

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Dema-Shop aangeboden producten en diensten, zelfs indien de klant zijn eigen algemene voorwaarden toepasselijk verklaart. Dema-Shop behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Afbeeldingen

De inhoud van de verschillende communicatievormen van Dema-Shop, waaronder e-mails, websites of catalogi, is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. Dema-Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Dema-Shop verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. Elke bestelling aan vertegenwoordigers van Dema-Shop is enkel geldig onder voorbehoud van aanvaarding vanwege Dema-Shop. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Dema-Shop te kennen en te aanvaarden. Dema-Shop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Dema-Shop onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. Alle aanbiedingen van Dema-Shop zijn vrij van verplichtingen. Dema-Shop kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 5. Betaling

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw 21%. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. De klant is Dema-Shop die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dema-Shop worden gecorrigeerd. Gefactureerde goederen worden niet teruggenomen.

Artikel 6. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor Dema-Shop de bestelling aanvaardt. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Dema-Shop heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De goederen van Dema-Shop reizen steeds voor rekening en risico van de geadresseerde, zelfs wanneer de transportkosten ten laste van Dema-Shop zijn. Ook de levering gebeurt op risico van de klant. Dema-Shop neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Dema-Shop verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Voor zover bij wet toegelaten, is de Dema-Shop niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Artikel 7. Factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt en indien nog niet elektronisch betaald, integraal en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel  binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder korting. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3 werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Bij niet-betaling behoudt Dema-Shop zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Dema-Shop zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Dema-Shop tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten, zelfs indien de levering reeds heeft plaats gevonden. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met Dema-Shop. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

Artikel 9. Overmacht

Dema-Shop is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Dema-Shop, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Dema-Shop. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van Dema-Shop. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Dema-Shop zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 11. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals voor het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie en worden om die reden bijhouden in een klantendatabase. Dema-Shop zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Dema-Shop. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Artikel 12. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van Dema-Shop beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken, met name materiaal- en fabricagefouten. Dema-Shop staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Dema-Shop is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden en is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schade of interesten welke aan het herstel, de verwijdering of de vervanging van de goederen zijn verbonden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Dema-Shop toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Terugzending van de levering kan enkel met goedkeuring van Dema-Shop. Dema-Shop biedt de in de wet voorziene garanties. Dema-Shop is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt, naar keuze van Dema-Shop, kosteloos vervangen of hersteld of door de klant aan Dema-Shop teruggeven mits terugbetaling van de verkoopprijs door Dema-Shop aan de klant. In ieder geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de geleverde goederen. De korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. wordt conventioneel bepaald op 1 jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van Roeselare.